תקנון לגולשים והמשתמשים באתר

 תקנון לגולשים פורטל meetgarshim.co.il


כללי 
ברוכים הבאים לפורטל  meetgarshim.co.il מתגרשים,

6_31

להלן - "האתר" השימוש באתר ובכלל זה בתכנים המוצגים בו כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן- "תנאי השימוש"- הגלישה והשימוש באתר מהווים הסכמה לתנאי השימוש. קראו תנאים אלה בעיון ובקפידה,

 הכניסה לאתר והשימוש בו ובתכניו מעידים  על הסכמתכם ואישורכם לאמור..


באם הינכם מתחת לגיל 18, קראו תנאים אלה בעיון ובקפידה יחד עם הוריכם (או אפוטרופוס אחר). אם אינכם (או הוריכם אינם) מסכימים לתנאי השימוש של האתר, כולם או כל חלק מהם, אינכם רשאים לעשות שימוש באתר זה לכל מטרה.
על הסכמתכם ואישורכם לאמור בתנאי שימוש אלו.

 

תנאים אלה חלים על השימוש באתר ובתכנים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (טלפון סלולארי ו/או טאבלט ו/או מחשבי כף יד למיניהם).

 

מטרת תנאי השימוש הינה להסדיר את היחסים בין ש-רון בי אם פרויקטים בע"מ להלן - "החברה" המפעילה את האתר לבין כל אדם ו/או גוף ו/או גורם או מי מטעמם של אלה אשר עושה שימוש ו/או גולש באתר להלן - "משתמש" - החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהודעה מראש. תוקפו של שינוי תנאי השימוש יחל מרגע פרסומו באתר. השימוש בלשון זכר הינו לצורך הנוחות בלבד.

 

באתר תמצאו מגוון של תכנים ומידע לרבות תוכן מילולי, חזותי, קולי או כל שילוב שלהם וכן הודעות, כתבות, סקירות, נתונים, ידיעות, קבצים, סרטונים, ניתוחים, תכנים, הערכות, קישורים בטקסט, בתמונות ו/או בקול וכל מידע אחר שיועמד לרשות המשתמשים באתר בכל אמצעי שהוא, הקיים כיום או שיהיה קיים בעתיד להלן- "התכנים"- במסגרת התכנים תוכלו למצוא באתר כתבות בתחומים שונים. אין בכתבות אלה להוות ייעוץ משפטי ו/או טיפולי ו/או אחר. לחברה אין את הידע הנדרש ע"מ לאמת את טיב ו/או נכונות ההצעות המוצגות, בכתבות ו/או במסגרת האינדקסים ו/או במסגרת הפורומים ו/או בכל מסגרת אחרת המוצגת באתר, האחריות המקצועית בנוגע לתכנים המוצגים בכתבות הן של הכותבים בלבד. מומלץ לבדוק מידע זה בדרכים נוספות בטרם קבלת החלטה כל שהיא. באינדקס קיימים פרטים ביחס לנותני שירות ו/או בתי עסק. תוכלו לבצע חיפוש ואיתור של בתי עסק לפי פרמטרים שונים, לגלוש באתרי בית של בתי עסק המתארחים באתר. החברה מצהירה כי לא בדקה את איכות השירותים ו/או המוצרים המוצגים באינדקס וכי התקשרות עם כל אחד מהם היא באחריות המשתמשים בלבד.החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את המבנה, המראה והשירותים שהאתר מציע, היקפם וזמינותם וכל היבט אחר הכרוך בהם והכול, בלא צורך להודיע על כך למשתמש מראש. מטבעם, שינויים אלו עלולים להיות כרוכים בתקלות וכיו"ב. מוסכם בזאת כי לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

 


הרשמה לאתר

חלק מהשירותים באתר טעונים הרשמה. במסגרת ההרשמה תידרשו למסור מידע ותעברו הליך אימות נתונים, משתמש אשר ביצע את תהליך ההרשמה יקרא להלן- "משתמש רשום". הנתונים שיימסרו ישמרו במאגר המידע של החברה. החברה תהא רשאית לעשות במאגר המידע שימוש, בין היתר, לצורך דיוור מידע ותכנים אל המשתמשים הרשומים (בדואר ו/או בדואר אלקטרוני ו/או מסרונים) לרבות דברי פרסומת של מפרסמים שונים.

 

משתמש רשום יוכל להסיר את עצמו ממאגר המידע בכל עת, אולם חשוב לזכור כי לאחר הסרת הנתונים אותו משתמש לא יוכל לעשות שימוש בפעילויות ובשירותים הטעונים הרשמה.

בעת ההרשמה יתבקש המשתמש לבחור שם משתמש וסיסמה להלן - "פרטי התחברות" - הם אישיים ואינם ניתנים להעברה לאחר. אין לעשות שימוש בפרטי התחברות של משתמש אחר בכוונה להתחזות אליו. החברה שומרת לעצמה את הזכות, בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי, לא לאשר שם משתמש אשר לדעתה, אינו הולם או פוגע או מכל סיבה אחרת וללא נימוק. המשתמש אחראי באופן בלעדי לשמור בסודיות את פרטי ההתחברות שלו. לחברה לא תהא כל אחריות לשימוש בלתי מורשה של כל צד ג' באמצעות פרטי ההתחברות של המשתמש.פורומים וחוות דעת באתר.

באתר מתפרסמים תכנים שמקורם במשתמשי האתר, בפורום ו/או בבלוגים (סיפורי גולשים) ו/או במקומות נוספים המאפשרים למשתמשים להחליף מידע, תכנים ורשמים. פרסום הודעות בפורום ובבלוגים פתוח למשתמשים רשומים בלבד. הצפייה בהודעות המפורסמות בפורום ובבלוגים פתוחה לצפייה לכלל המשתמשים. אין לחברה אחריות כל שהיא בנוגע לטיב ההצעות ו/או חוות הדעת ו/או לתכנים המוצגים בפורומים גם אם נכתבו ע"י מנהל הפורום וכן בבלוגים.

החברה אינה אחראית לכל שינוי ו/או תיקון ו/או השמטה ו/או חבלה ו/או נזק מכל סוג שהוא שנעשה לתכנים אשר הועלו על-ידי המשתמשים, ייתכן כי מסיבות שונות שאינן בשליטת החברה ישונו ו/או ימחקו תכנים המפורסמים בפורום ו/או במסגרת חוות הדעת והחברה לא תהיה אחראית בעניין. החברה רשאית לבטל את הפורום ו/או הבלוגים ו/או כל חלק אחר באתר וכן לשנות, מעת לעת, את מבנם, וזמינותם של השירותים והתכנים שבהם, ללא הודעה מוקדמת. החברה אינה מתחייבת לבצע גיבוי של התכנים שהועלו ע"י הגולשים.

על המשתמש האחריות המלאה והבלעדית לכל תוצאה שתנבע מהדברים שפרסם בתגובות ואו בבלוגים ואו בפורומים ו/או בכל חלק אחר של האתר והמשתמש נדרש להימנע מלפרסם: 

♦תכנים שהעלאתם ו/או תוכנם בלתי חוקיים ו/או נועדו למטרות בלתי חוקיות ו/או מהווים הפרה של כל חוק ישראלי ו/או הפוגעים בפעילות המערכת. 

♦ תכנים בעלי אופי גזעני, פוגעני ו/או שיש בפרסומם משום לשון הרע ו/או עבירה על חוק כלשהו.

♦ תכנים העלולים לפגוע ו/או להזיק ברגשות הציבור, לרבות כל תוכן בעל אופי מעליב, בוטה, משמיץ, טורדני או פוגע העלול לפגוע ברגשות הציבור ו/או תוכן הפוגע ו/או עלול לפגוע בשם הטוב של צד שלישי.

♦ כל תוכן העלול להוות הטעייה, כל תוכן הידוע למשתמש כשקרי, מטעה או מסולף; תכנים אשר זכויות הקניין הרוחני בהם אינן שייכות למשתמש, תכנים בעלי אופי מסחרי ו/או המכילים מידע פרסומי כלשהו.

♦ כל תוכן המזהה אישית אנשים אחרים, מבלי שנתנו את הסכמתם לפרסום זהותם ו/או תכנים אשר מכילים וירוסי מחשב מכל סוג שהוא.

♦ כל תוכן ובמיוחד תמונות אשר אין לך זכויות שימוש כהן כחוק, הגולש מתחייב לשפות מיידית את בעלי הפורטל בכל מקרה של תביעה בגין שימוש בתמונה ללא זכויות. 

חשוב לדעת כי ייתכן שהתכנים שמשתמשים מפרסמים בפורום ו/או בבלוגים אינם אמיתיים ו/או מדויקים ו/או נכונים. החברה אינה אחראית לכל נזק, הפסד או הוצאה שייגרמו לכם אם תפעלו על בסיס המידע, התכנים או המסרים המפורסמים בפורום ו/או בבלוגים.

תכנים שיפורסמו בפורום ו/או בבלוגים יהיו חשופים לכלל גולשי רשת האינטרנט. החברה לא תישא כלפי המשתמש באחריות ביחס לתגובות אשר יתקבלו ביחס לפרסום או לכל תוצאה שתגרם למשתמש או לרכושו בעקבות התגובות הנ"ל. החברה לא תישא כלפי המשתמש באחריות לשימוש אשר ייעשה על ידי צד שלישי כלשהו בתכנים אשר פורסמו על-ידי המשתמש באתר.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לבדוק את התכנים שמקורם במשתמשי האתר לפני ו/או אחרי פרסומם, לסרב לפרסם או להסיר מפרסום כל הודעה עפ"י שיקול דעתה בלבד ומבלי להודיע על כך למשתמש.

היעדר מצגים והגבלת אחריות

השימוש באתר, לרבות הקבלה והשימוש בשירותים, וההשתתפות בפורומים ובכל פעילות אחרת באתר הינה באחריות הבלעדית והמלאה של המשתמש. השימוש באתר ניתן כמות שהוא (As is) וללא אחריות מכל סוג שהוא.

התכנים והשירותים המופיעים באתר נועדו לספק אינפורמציה בלבד ואינם בגדר עצה, המלצה או חוות דעת מקצועית הניתנת על ידי החברה ואינם בגדר תחליף להתייעצות עם בעל מקצוע.

החברה לא תישא בכל אחריות לתוכן המודעות והמידע המסחרי שיפורסמו באתר, לרבות לתוכן, למידע ולהודעות ולתגובות שיפורסמו במסגרת הפורום ו/או הבלוגים.

החברה רשאית לסרב לפרסם תכנים, אשר לדעתה מפרים את תנאי השימוש באתר ו/או עלולים לפגוע במשתמשים האחרים באתר ו/או בחברה ו/או בצד שלישי כלשהו, והיא רשאית למחוק תכנים כאלו בכל עת.

החברה רשאית (אך לא חייבת) לבדוק את התכנים המועלים על ידי המשתמשים לאתר לפני ו/או לאחר פרסומם, וכן לעשות כל פעולה על מנת להסיר ו/או להגביל ו/או לצמצם כל תוכן שיש בו ו/או שעשוי לפגוע באחרים עפ,י שיקול דעתה הבלעדי.

חל איסור על המשתמשים באתר לפרסם תכנים כגון התכנים הבאים: איום, פגיעה, העלבה, הוצאת דיבה, השמצה, פורנוגרפיה או ביטוי וולגרי אחר, דברים העלולים לעודד, לשדל, להמריץ או לסייע לאחר לבצע מעשה האסור על פי חיקוק או העלולים לעורר אחריות משפטית תכנים אשר זכויות הקניין הרוחני בהם אינן שייכות למשתמש המפרסם; תכנים אשר מכילים וירוסי מחשב מכל סוג שהוא; תכנים אשר אינם רלוונטיים לפורום.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אין באפשרות החברה לפקח ו/או לשלוט על המידע, התכנים, ההודעות, והחומרים האחרים המועלים על ידי המשתמשים באתר או אשר ניתן להשיגם באמצעות האתר. החברה לא תהא אחראית לתכנים אלה, לתוכנם ונכונותם.

החברה לא תהא אחראית לכל פגיעה או נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, אשר יגרם לך או למי מטעמך כתוצאה מהשימוש באתר, לרבות לא על נזקים ישירים או עקיפים, מכל סוג שהוא, אשר ייגרמו לך, לרכושך או לצד ג' כלשהו בשל תקלות באתר ו/או קשיים טכנולוגיים ו/או כשלים בתוכנה ו/או בחומרה ו/או בתקשורת ו/או כל דבר אחר באתר . הנך מודע לכך כי השימוש שאתה עושה באתר מבוצע על אחריותך בלבד.


חלק מהשירותים שהחברה נותנת מכילים קישוריות אל מקורות ו/או מאגרי מידע ו/או שירותים ו/או אתרי תוכן אחרים. החברה אינה יכולה לפקח על המידע ו/או השירותים המסופקים ו/או המפורסמים על ידי אחרים. הצבת המודעות והקישורים באתר לא תתפרש כהצעה של האתר להשתמש, כהבעת תמיכה, עידוד, הסכמה או מתן חסות של האתר, לתכנים ו/או לשירותים המוצעים על ידי המפרסמים באתר. בפרסום באתר החברה אינה מביעה דעתה לגבי נכונותם ו/או דיוקם ו/או איכותם של התכנים ו/או השירותים ו/או של כל מידע שהאתר מפנה אליהם, הסתמכות המשתמשים על כל תוכן, מידע, פרסומות, מוצרים, דעות ועמדות המוצגים או המפורסמים באתר או באתרים אליהם קיים קישור נעשה על אחריות המשתמשים בלבד. החברה אינה ולא תהיה צד לעסקה שעשויה ו/או תתבצע בין המשתמש למפרסם ולא תישא בכל אחריות לתוצאות העשויות להיגרם בשל עסקאות מסוג זה. המשתמש מוותר בזאת על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כאמור נגד החברה ו/או מי מטעמה.

החברה לא תישא באחריות ו/או תהיה ערבה לטעויות ו/או שגיאות במידע ו/או תכנים המוצגים באתר וכן לא תישא באחריות לשינויים שנעשו על ידה ו/או על ידי בתי העסק במידע ו/או בתכנים כאמור. החברה לא תישא באחריות לכל נזק ו/או הוצאה בין ישירים ובין עקיפים שנגרמו למשתמש כתוצאה משימוש בשירות אותו מעניקה החברה.

החברה איננה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו את המשתמשים לאתר אינטרנט פעיל. החברה רשאית לסלק מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים - הכול לפי שיקול דעתה. החברה לא תישא בכל אחריות לכל נזק ו/או הפסד ו/או עגמת נפש תוצאתי, נלווה, עקיף או ישיר שיגרם למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו בכל הנוגע לאתר ו/או לשירותים, ביטולם, הגבלתם או הפסקתם ללא התראה מוקדמת. החברה אינה אחראית לנזקים הקשורים במפעילי תקשורת, רשת האינטרנט, ציוד הקצה ו/או כל יישומים אחרים של המשתמש. החברה אינה אחראית לזמינות השירותים, לתוכן, לצורה, לדיוק ואמינות הנתונים המסופקים על ידי מפרסמי המודעות, לרבות על ידי צדדים שלישיים. החברה אינה מתחייבת כי השירותים הניתנים באתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם ללא הפסקות והפרעות ו/או יהיה חסינים מפני גישה ללא הרשאה למחשבי החברה. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, אחריותה של החברה כלפי המשתמש בכל עילה שהיא, לא תעלה על הסכום ששולם על ידי המשתמש לחברה, אם בכלל, עבור השירות באתר.

החברה אינה אחראית לשימוש בכל מידע אישי של המשתמש במסגרת השירות. על המשתמש לבחור בזהירות את סוג המידע שהוא מפרסם בשירות או מעביר לאחרים.

קניין רוחני

החברה הינה בעלת זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים בתכנים. במסגרת הקניין הרוחני וזכויות היוצרים של החברה נכללים, בין היתר, העיצוב הגראפי של האתר, מבנה האתר, מרכיבי האתר, המהותיים והצורניים, כל הטקסטים המופיעים בו, שם האתר, שם המתחם של האתר, הרעיון העומד בבסיס האתר וכן קבצים ויישומים שונים. אין לראות בתכנים ו/או בשירותים המסופקים באתר כמקנים רישיון כלשהו או זכויות כלשהן בקניין הרוחני של החברה ו/או של צדדים שלישיים.

אין להעתיק, לפרסם, לבצע בפומבי, לשכפל, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, לפרסם למכור, להשכיר, להפיץ, לשדר, להציג בפומבי, לשכפל או למסור לצד שלישי כל חלק מן האתר, התכנים, השירותים והלוחות בלא לקבל את הסכמתה, מראש ובכתב, של החברה.

המשתמשים בפורום ו/או בחוות הדעת מצהירים בזאת כי ככל הידוע להם התכנים המועלים על ידם לפורום ו/או לחוות הדעת אינם מפרים כל דין ואינם מהווים עבירה, לרבות על פי חוק זכויות יוצרים התשס"ח-2007 ו/או כל חוק אחר. כמו כן, המשתמשים מצהירים כי אין בהעלאת התכנים לאתר ו/או לפורום ו/או לחוות הדעת משום פגיעה בזכות כלשהי של צדדים שלישיים, לרבות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981.

החברה אינה טוענת לבעלות בתכנים שהמשתמש מוסר לפרסום באתר ("המפרסם"). יחד עם זאת, המפרסם מקנה לחברה רישיון-חינם, כלל עולמי ובלתי מוגבל בזמן, להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, למסור לציבור, לעבד, לערוך, לתרגם ולהשתמש בתכנים כאמור בכל דרך נוספת, לפי שיקול דעתה, באתר, בדברי דפוס, במדיות דיגיטליות, לרבות באתרי אינטרנט נוספים, ולמפרסם לא תהא כל תביעה ו/או טענה כלפי החברה בקשר לשימוש בתכנים כאמור לעיל בסעיף זה.

אבטחת מידע ופרטיות

מידע שנאסף אודות המשתמשים בזמן הגלישה באתר-להלן- "מידע על המשתמש" החברה רשאית להשתמש במידע על המשתמש לצורך שיפור האתר, השירותים והתכנים שהיא מציעה, או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים. כמו כן רשאית החברה לעשות שימוש במידע על המשתמש ליצירת קשר עם המשתמשים, לרבות לשם משלוח בדוא"ל ו/או מסרון (SMS) ו/או בכל אופן אחר מידע פרסומי למשתמשים - בין אם מידע שהיא עצמה תפרסם ובין אם מידע שתקבל לצורך משלוח מידי מפרסמים אחרים.

המשתמש מתחייב לשפות את החברה, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל תביעה, דרישה, נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט - עקב הפרת תנאי שימוש אלה ו/או הפרת החוק על ידו ו/או תביעה ו/או דרישת צד שלישי כלשהו כתוצאה מתכנים שמסר לפרסום באתר ו/או כתוצאה מקישורים שביצע לאתר ו/או כל הפרה של תנאי מתנאי שימוש של האתר.

נוסף לכל האמור בתנאי השימוש באתר, המשתמשים באתר מתחייבים כי לא יעשו אחד או יותר מהדברים הבאים:

יאספו או יאגרו מידע על המשתמשים באתר לשם מטרות כלכליות או בלתי חוקיות או יפיצו דואר זבל (SPAM) לשרתי האתר ו/או למשתמשים באתר.

יציבו את האתר, או כל חלק ממנו, בתוך מסגרת של אתר אחר (frame) או כחלק מאתר אחר (mirror) ללא הסכמתה הכתובה המוקדמת של החברה.

ישנו, יעבדו, יעתיקו, ישאבו מידע, יפרקו או ירכיבו מחדש כל אחד מרכיבי האתר. יפגעו בכל דרך שהיא בזכויות יוצרים, סימני מסחר, או כל זכות קניינית אחרת אשר מצויות באתר לרבות עשיית שימוש מסחרי כלשהו באתר ללא קבלת הסכמת החברה בכתב ומראש.

יעקבו אחר אדם או יטרידוהו בכל צורה שהיא. המשתמש רשאי להשתמש באתר למטרות פרטיות ואישיות בלבד.

השימוש באתר וכן תנאי שימוש אלו כפופים לדיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע לשימוש באתר ו/או לתנאי השימוש הינו בבית המשפט המוסמך בתל-אביב יפו. 

החברה תהא רשאית להפסיק את השימוש שמשתמש עושה באתר, אם לא יעמוד במי מתנאי שימוש אלו, מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לרשות החברה על פי כל דין.

פנה אלינו

החברה מקפידה על קיום הוראות החוק ומכבדת את זכותם של משתמשי האתר לפרטיות ולשם טוב. אם אתה סבור כי פורסם באתר תוכן הפוגע בך מטעם כלשהו, נא פנה אלינו לפי הפרטים שלהלן ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בהקדם. פניות כאמור ניתן להעביר לכתובת הבאה: ת.ד. 17457 ת"א או meetgarshim@gmail.com

 

עודכן בתאריך: 1 באוגוסט 2012.

  חזרה לדף הבית


gila123
gila123
________1_1
tfoza160
haskama